Zwrot Tax Free dla podróżnych

ENGLISH VERSION BELOW

DIE DEUTSCHE VERSION UNTEN

РОССИЙСКАЯ ВЕРСИЯ НИЖЕ

tax-free-in360

(czyli zwrot podatku zapłaconego przy nabyciu towarów w in360.pl)

Kto może otrzymać zwrot VAT?

Podróżny (osoba fizyczna) mający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej ma prawo do otrzymania zwrotu podatku VAT od zakupionego towaru.
Minimalna kwota wartości zakupów wraz z podatkiem VAT uprawniająca do otrzymania zwrotu podatku wynosi 200,00 pln.
Aby otrzymać zwrot podatku VAT towar musi zostać wywieziony poza obszar Unii Europejskiej w stanie nienaruszonym, w bagażu osobistym i fakt ten musi zostać potwierdzony przez Urząd Celny.
Wywóz zakupionego towaru poza terytorium Unii Europejskiej musi nastąpić najpóźniej w ostatnim dniu trzeciego miesiąca następującego po miesiącu, w którym towar był zakupiony. Ewentualny późniejszy wywóz towaru (nawet w stanie nienaruszonym) nie uprawnia do zwrotu podatku.

Zakupy w sklepie stacjonarnym

Gdy robisz zakupy w sklepie poproś sprzedawcę o wystawienie dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania zwrotu podatku VAT podróżnym.
Okaż sprzedawcy ważny dokument tożsamości (paszport) potwierdzający stałe miejsce zamieszkania poza terytorium Unii Europejskiej.
Zadeklaruj formę zwrotu podatku: gotówka lub przelew.
Jeśli chcesz otrzymać zwrot podatku przelewem podaj sprzedawcy pełne dane banku nazwa, adres, numer IBAN rachunku bankowego wraz z numerem SWIFT.

Złożenie zamówienia przez sklep internetowy i odbiór w naszym sklepie stacjonarnym

Przy zamawianiu przez sklep https://in360.pl, napisz w polu ‘Komentarz do zamówienia’ prośbę o wystawienie dokumentu Tax Free. Gdy odbierasz zakupiony towar w sklepie okaż sprzedawcy ważny dokument tożsamości, aby ten potwierdził zgodność danych.
Nie ma możliwości wysłania zamówionego towaru poza granicę Polski wraz z formularzem Tax Free. Natomiast, gdy chcesz odebrać towar w innym miejscu niż adres naszego sklepu, skontaktuj się z nami w celu ustalenia szczegółów dotyczących daty i miejsca jego odbioru.

Urząd Celny

Gdy opuszczasz teren Unii Europejskiej okaż celnikowi zakupiony towar w stanie nienaruszonym wraz z formularzem Tax Free z załączonym paragonem oraz Twój dokument tożsamości.
BRAK PIECZĘCI CELNIKA NA FORMULARZU Tax Free For Tourists OZNACZA BRAK MOŻLIWOŚCI OTRZYMANIA ZWROTU PODATKU.

Zwrot podatku VAT

Aby otrzymać zwrot podatku należy dostarczyć do naszego sklepu 05-500 Piaseczno, ul.Julianowska 61 (osobiście pon.- piąt. w godzinach 8:00- 16:00 lub drogą pocztową) podpisany i podstemplowany przez Urząd Celny oryginał dokumentu Tax Free wraz z przypiętym do niego oryginalnym paragonem.

Zwrot podatku:

- w formie gotówki nastąpi po okazaniu ważnego dokumentu tożsamości, potwierdzającego zgodność danych z danymi zawartymi na dokumencie Tax Free

- w formie przelewu bankowego w ciągu 7 dni roboczych od daty otrzymania przez in360.pl dokumentu Tax Free.

Zwrot podatku VAT jest dokonywany w złotych polskich. W przypadku zwrotu na konto bankowe, in360.pl nie bierze odpowiedzialności za ewentualne dodatkowe opłaty za odebranie przelewu zagranicznego pobierane przez bank odbiorcy przelewu/klienta.
O zwrot podatku możesz ubiegać się w ciągu 10 miesięcy od daty wywiezienia towaru poza terytorium Unii Europejskiej.

Sprzedawca nie pobiera prowizji od wartości zwracanego podatku VAT.

Sprzedaż Tax Free jest rejestrowana w systemie Urzędu Celnego www.granica.gov.pl/TaxFree, w związku z tym dane zadeklarowane w dokumencie Tax Free podlegają weryfikacji na granicy.

Zasady zwrotu VAT podróżnym w Polsce reguluje ustawa z 11 marca 2004 o podatku od towarów i usług – Dział XII, rozdział 6, art. 126-130 (Dz. U. nr 54 poz. 535 z późn. Zm).

______________________________________________________________________________

EN

TaxFree refund for travellers

(i.e. the refund of tax paid when purchasing goods at in360.pl)

Who is entitled to VAT refund?

A traveller (a natural person) with a permanent place of residence outside the territory of the European Union has the right to receive VAT refund on account of purchased goods.
The minimum value of purchase together with VAT entitling to a tax refund is PLN 200.00.
In order to receive VAT refund, the goods must be transported outside the territory of the European Union in an unaltered state, in personal baggage, and such fact must be confirmed by the Customs Office.
The export of the purchased goods outside the territory of the European Union must be made by the last day of the third month following the month in which the goods have been purchased at the latest. Any export of the goods made after such time limit (even in an unaltered state) does not entitle the purchaser to a tax refund.

Purchases made in a brick-and-mortar store

When shopping at the store, ask the shop assistant to issue a document constituting the basis for VAT refund for travellers.
Present a valid identity document (a passport) confirming your permanent place of residence outside the European Union.
Declare the form of tax refund: cash or bank transfer.
If you want to receive your tax refund by bank transfer, provide the shop assistant with the full details of your bank: name, address, IBAN number of the bank account, and SWIFT number.

Placing an order through the on-line shop and collection at our brick-and-mortar store

When placing an order through https://in360.pl, ask for a TaxFree document in the field "Comments to the order." When collecting your goods at the store, show the shop assistant a valid identity document to confirm the details. 
There is no possibility to send ordered goods outside Poland with the TaxFree form. However, if you wish to collect your goods at a different place than the address of our store, contact us to arrange details concerning the date and place of collection.

Customs Office

When leaving the territory of the European Union, show the customs officer the purchased goods in an unaltered state and the TaxFree form with a receipt attached, and your ID document.
IF CUSTOMS OFFICER'S SEAL ON THE TaxFree For Tourists FORM IS MISSING, YOU CANNOT RECEIVE THE TAX REFUND.

VAT refund

In order to receive a tax refund, deliver to our store at 05-500 Piaseczno, ul. Julianowska 61 (in person Monday-Friday 8:00-16:00 or by mail) a signed original version of the TaxFree document, bearing a seal of the Customs Office, together with the original receipt attached to it.

Tax refund:

- in cash, shall be made after presenting a valid identity document confirming the compatibility of data with the ones contained in the TaxFree document;

- by bank transfer, within 7 work days from the date of receipt of the TaxFree document by in360.pl.

VAT refund is effected in PLN. In case of a refund to a bank account, in360.pl shall bear no liability for any potential additional fees for the receipt of a foreign bank transfer charged by the bank of the recipient of the transfer/client.
You can apply for a tax refund within 10 months from the date of transferring goods outside the territory of the European Union.

The seller charges no commission on the returned VAT.

TaxFree sale is registered in the system of the Customs Office www.granica.gov.pl/TaxFree; therefore, the data declared in the TaxFree document are subject to verification at the border.


The rules of VAT refund to travellers in Poland are regulated by the VAT Act of 11th March 2004 - Section XII, chapter 6, art. 126-130 (Dz. U. [JoL] No. 54, item 535, as amended).

______________________________________________________________________________

DE

Tax Free für Reisende

(Mehrwertsteuerrückzahlung beim Kauf bei in360.pl)

Wer kann die MwSt. zurückerstattet bekommen?

Reisende (natürliche Personen) mit festem Wohnsitz außerhalb der Europäischen Union haben Anspruch auf die Rückerstattung der MwSt., die auf die eingekaufte Ware erhoben wurde.

Der Mindestbetrag (einschließlich der MwSt.), der zur Rückzahlung berechtigt, beträgt 200,00 PLN.

Die Voraussetzung für die Steuerrückzahlung ist die Ausfuhr der Ware aus dem Gebiet der Europäischen Union in unversehrtem Zustand im persönlichen Gepäck,  was vom Zollamt bestätigt werden muss.

Die Ausfuhr der gekauften Ware aus der Europäischen Union muss spätestens am letzten Tag des dritten Monats erfolgen, der dem Monat folgt, in dem die Ware gekauft wurde. Eine spätere Ausfuhr (auch in unversehrtem Zustand) berechtigt nicht zur Rückerstattung der MwSt.

Einkäufe im stationären Laden

Wenn Sie in einem traditionellen Laden einkaufen, sollten Sie den Verkäufer um die Ausstellung eines Dokuments bitten, das die Grundlage zur Auszahlung der MwSt. darstellt. Dabei müssen Sie dem Verkäufer ein ID-Dokument (Reisepass) vorzeigen, aus dem es hervorgeht, dass Sie Ihren festen Wohnsitz nicht im Gebiet der Europäischen Union haben.

Nun müssen Sie die Form der Rückzahlung wählen: Bargeld oder Banküberweisung.

Falls Sie sich für eine Banküberweisung entschieden haben, müssen Sie dem Verkäufer Ihre Bankverbindung nennen – den Namen der Bank, ihre Adresse und die IBAN einschließlich des SWIFT-Codes.

Bestellung über den Internetshop zum Abholen in unserem stationären Laden

Bei der Bestellung über die Seite https://in360.pl sollten Sie im Feld „Kommentar zur Bestellung“ den Wunsch zum Ausdruck bringen, das Tax-Free-Dokument zu bekommen. Beim Empfang der Ware  im Laden werden Sie dann dem Verkäufer ein gültiger ID-Dokument zur Verifizierung der Daten vorweisen müssen. 

Es gibt nicht die Möglichkeit, die bestellte Ware samt Tax-Free-Formular außerhalb Polens verschicken zu lassen. Wenn Sie sich dagegen wünschen, die Ware  an einem anderen Ort abzuholen als unser Geschäft, sollten Sie sich mit uns in Verbindung setzen, um die Einzelheiten bezüglich des Abholdatums und –ortes zu klären.

Zollamt

Wenn Sie das Gebiet der Europäischen Union verlassen, sollten Sie dem Zöllner die gekaufte Ware  in unversehrtem Zustand einschließlich des Tax-Free-Formulars und des Kaufbelegs sowie Ihr ID-Dokument vorlegen.

DAS FEHLEN DES STEMPELS DES ZÖLLNERS AUF DEM „TAX FREE FOR TOURISTS“-FORMULAR SCHLIESST DIE RÜCKERSTATTUNG DER MWST. AUS.

Rückzahlung der MwSt.

Um die MwSt. zurückerstattet zu bekommen, sollten Sie bei unserem Laden in 05-500 Piaseczno, ul.Julianowska 61, das vom Zollamt unterzeichnete und gestempelte des Tax-Free-Dokument mit angeheftetem Original-Kaufbeleg  einliefern (persönlich oder per Post).

Die Steuerrückzahlung erfolgt

- in Bargeld – nach dem Vorzeigen eines gültigen ID-Dokuments, das die Übereinstimmung mit den im Tax-Free-Dokument enthaltenen Daten bestätigt;

- per Banküberweisung – innerhalb von 7 Werktagen ab Eingehen des Tax-Free-Dokuments beim Internetshop in360.pl.

Die MwSt.-Rückzahlung erfolgt in PLN. Im Fall der Überweisung auf das Bankkonto übernimmt in360.pl keine Verantwortung für ev. Gebühren für den Empfang einer Auslandsüberweisung, die durch die Bank des Käufers erhoben werden.

Die Mehrwertsteuerrückerstattung kann innerhalb von 10 Monaten ab Ausfuhr der Ware aus dem Gebiet der EU beantragt werden.

Der Verkäufer erhebt keine Provision vom Wert der zurückerstatteten MwSt.

 Der Tax-Free-Verkauf wird im Zollamt-System www.granica.gov.pl/TaxFree registriert, so dass die im Tax-Free-Dokument angegebenen Daten an der Grenze verifiziert werden.

  

Die MwSt.-Rückzahlung  an Reisende in Polen regelt  das Gesetz vom 11. März 2004 über die Steuer auf Waren und Dienstleistungen – Teil XII, Kapitel 6, Art. 126-130 (Gesetzblatt Nr. 54 Pos. 535 mit späteren Änderungen).

______________________________________________________________________________

RU

Возврат Tax Free путешественникам

(т.е. возврат налога, уплаченного при покупке товаров в in360.pl)

Кто может получить возмещение НДС?

Путешественник (физическое лицо), проживающий за пределами Европейского Союза, имеет право на получение возмещения НДС за приобретенные товары.
Минимальная сумма стоимости покупок вместе с НДС, дающая право на получение возврата налога, составляет 200,00 злотых.
Чтобы получить возврат НДС, товар должен быть вывезен из Европейского Союза в ненарушенном состоянии, в личном багаже, и этот факт должен быть подтвержден таможней.
Вывоз приобретенных товаров за пределы Европейского Союза должен осуществляться не позднее последнего дня третьего месяца, следующего за месяцем, в который были куплены товары Любой последующий вывоз товаров (даже в ненарушенном состоянии) не дает права на возврат налога.

Покупки в стационарном магазине

При совершении покупок в магазине, попросите продавца выдать документ, который будет основанием для возврата НДС путешественникам.
Предъявите продавцу действующий документ, удостоверяющий личность (паспорт), подтверждающий постоянное проживание за пределами Европейского Союза.
Декларируйте форму возврата налога: наличные средства или перевод.
Если Вы хотите получить возврат налога по банковскому переводу, укажите подробные данные банка, адрес, номер банковского счета IBAN с номером SWIFT.

Размещение заказа через интернет-магазин и получение в нашем стационарном магазине

При заказе через магазин https://in360.pl напишите в поле «Комментарий к заказу» запрос на выдачу документа Tax Free. При получении приобретенного товара в магазине, предъявите продавцу действующий документ, удостоверяющий личность, чтобы он подтвердил соответствие данных. 
Невозможно отправить заказанные товары за пределы Польши вместе с формой Tax Free. С другой стороны, если Вы хотите забрать товар где-то в другом месте, кроме адреса нашего магазина, свяжитесь с нами для получения подробной информации о дате и месте его получения.

Таможня

Покидая территорию Европейского Союза, предъявите таможеннику приобретенный товар в ненарушенном состоянии вместе с формой Tax Free, с прилагаемым чеком, и Ваше удостоверение личности.
ОТСУТСТВИЕ ПЕЧАТИ ТАМОЖЕННИКА НА ФОРМЕ Tax Free For Tourists ОЗНАЧАЕТ НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧИТЬ ВОЗВРАТ НАЛОГА.

Возврат НДС

Для получения возврата налога следует доставить в наш магазин 05-500 Пясечно, ул. Юлиановска 61 (лично Понедельник-пятница 8:00-16:00 или по почте), подписанный и отпечатанный таможней с оригинальный документ Tax Free с прилагаемым к нему оригинальным чеком.

Возврат налога:

- в форме наличных средств произойдет при предъявлении действительного документа, удостоверяющего личность, подтверждающего соответствие данных данным, содержащимся в документе Tax Free

- в форме банковского перевода в течение 7 рабочих дней с момента получения in360.pl документа Tax Free.

Возврат НДС производится в польских злотых. В случае возврата на банковский счет, in360.pl не несет ответственности за любые дополнительные сборы за получение заграничного перевода, взимаемые банком получателя перевода/клиента.
Вы можете потребовать возврат налога в течение 10 месяцев со дня вывоза товара за пределы Европейского Союза.

Продавец не взимает комиссию за стоимость возвращенного НДС.

Продажа Tax Free регистрируется в системе таможни www.granica.gov.pl/TaxFree, поэтому данные, заявленные в документе Tax Free, подлежат проверке на границе.

Правила возврата НДС в Польше регулируются Законом от 11 марта 2004 года о налоге на товары и услуги - Глава XII, раздел 6, ст. 126-130 (Законодательный Вестник № 54 поз. 535 с поправками).