Polityka prywatności, plików cookies i local storage

Polityka prywatności,
plików cookies i local storage
I. Postanowienie wstępne.
1
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm) oraz na podstawie art. 173 ustawy z dnia 16 lipca 2004 roku Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004, Nr 171, poz. 1800) DIGITAL INTERIORS spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Piaseczno (05-500), ul. Julianowska 61, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000353118, legitymująca się NIP 521-356-39-88, REGON 142346145, zwana dalej „Sprzedawcą”, wprowadza niniejszą Politykę prywatności, plików cookies i local storage, zwaną dalej „Polityką”.
2
 1. Pojęcia pisane w Polityce wielką literą, o ile nic innego nie wynika z treści Polityki, mają znaczenie określone w Regulaminie Sklepu www.in360.pl.
 2. Pojęcie „Użytkownika” oznacza w zależności od kontekstu Klienta lub osobę chcącą zostać Klientem lub internautę odwiedzającego strony Sklepu.
II. Dane osobowe.
3
 1. Użytkownik w celu korzystania z usług oferowanych przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu, zobowiązany jest do wypełnienia odpowiedniego formularza, w którym należy podać określone dane osobowe.
 2. Podanie danych osobowych w formularzu jest dobrowolne, jednak konieczne do świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Sklepu.
 3. Wszelkie dane osobowe, które Użytkownik wprowadzi do formularza rejestracyjnego, formularza kontaktowego lub poda w korespondencji z Sprzedawcą są przetwarzane w sposób zgodny z wymogami określonymi w prawie polskim, a przede wszystkim ustawie z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) oraz ustawie z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r., poz. 1422 – tj. z późn.zm).
4
 1. Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.
 2. Sprzedawca może powierzyć przetwarzanie zebranych danych osobowych Użytkowników innemu podmiotowi na podstawie zawartej z nim, na zasadzie art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych, umowy.
 3. W celu wykonania przez Sprzedawcę umów sprzedaży i umów o świadczenie usług zawieranych przez Sprzedawcę z Użytkownikami za pośrednictwem Sklepu, dane Użytkowników będą powierzane w szczególności następującym kategoriom odbiorców: świadczącym usługi pocztowe lub kurierskie, które to podmioty będą dostarczać Użytkownikowi towary zakupione w Sklepie, świadczącym usługi hostingu Sklepu na rzecz Sprzedawcy, operatorom płatności, agencjom marketingowym, organom i urzędom wykonującym władzę publiczną, dostawcom narzędzi do analityki ruchu na stronie oraz wysyłania newsletterów, a także podmiotom zajmującym się bezpieczeństwem Sklepu.
5
Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i może dokonać ich weryfikacji lub poprawienia, a także usunięcia, poprzez skierowanie odpowiedniego żądania do Sprzedawcy.
6
 1. Sprzedawca przetwarza dane osobowe Użytkowników w zakresie niezbędnym do zawarcia, wykonania oraz rozwiązania stosunku prawnego, którego przedmiotem jest realizacja usług oferowanych za pośrednictwem Sklepu. Dane osobowe Użytkowników podane w korespondencji ze Sprzedawcą są wykorzystywane w celu udzielenia Użytkownikowi odpowiedzi.
 2. Na podstawie dodatkowej i opcjonalnej zgody, którą Użytkownik może wyrazić w osobnym oświadczeniu, Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Użytkowników w celach marketingowych. Jeżeli Użytkownik udzieli takiej zgody, to może ją następnie w każdej chwili odwołać.
7
Sprzedawca na podstawie udzielonej przez Użytkownika dodatkowej i opcjonalnej zgody ma prawo do wysyłania do niego na podane adresy e-mail lub numery telefonu informacji handlowych. Zgoda, o której mowa w zdaniu poprzedzającym może zostać w każdej chwili odwołana przez Użytkownika.
8
Dane osobowe zebrane przez Sprzedawcę mogą zostać przekazane upoważnionym, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, organom państwowym.
III. Pliki cookies i local storage.
9
 1. Sprzedawca wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka) i local storage, czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies i local storage mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca przechowuje pliki cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach: statystycznych, zapewnienia prawidłowego działania strony www, a w szczególności utrzymania sesji po zalogowaniu oraz przetrzymywania ostatnio oglądanych produktów.
10
 1. Sprzedawca informuje także Użytkowników, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika.
 2. Sprzedawca wskazuje także, że pliki cookies i local storage mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Sprzedawcę poprzez: odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 3. Pod tymi linkami zamieszczone są informacje o sposobach usunięcia cookies i local storage w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych:
11

Sprzedawca informuje także Użytkowników, że zmiana konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia lub ogranicza przechowywanie plików cookies i local storage na urządzeniu końcowym Użytkownika może spowodować ograniczenia funkcjonalności świadczonych usług. Do podobnych skutków może prowadzić wykasowanie plików cookies i local storage w trakcie świadczenia usługi. Może to powodować brak możliwości zalogowania się w Sklepie lub przerwanie sesji po zalogowaniu.

IV. Dane zawarte w logach systemowych.
12

Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Sklep jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

V. Środki techniczne stosowane przez Sprzedawcę.
13

Sprzedawca stosuje wymagane aktualnymi przepisami o ochronie danych osobowych środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.

VI. Inne.
14

Użytkownik nie ma możliwości korzystania z usług realizowanych za pośrednictwem Sklepu anonimowo lub pod pseudonimem.

15

Sprzedawca będzie także rejestrował nr IP komputera, za pośrednictwem którego Użytkownik będzie korzystać ze Sklepu.

16
 1. W przypadku pytań i opinii dotyczących stosowanej przez Sprzedawcę Polityki prosimy o ich przesyłanie na adres e-mail: sklep@in360.pl
 2. Polityka znajduje się na stronie www.in360.pl/polityka-prywatnosci oraz w siedzibie Sprzedawcy.